Iskolánkról‎ > ‎Projektek‎ > ‎

Prevenciou, športom, hudbou k úspešnému stredoškolákovi

Megelőzéssel, sporttal és zenével a sikeres középiskolásokért

REALIZÁCIA MALÉHO PROJEKTU SA USKUTOČNÍ 31. 03. 2015 na 

SOŠ JOZEFA SZAKKAYHO – SZAKKAY JÓZSEF                     SZAKKÖZÉPISKOLA, GREŠÁKOVA 1 v KOŠICIACH

 Čas konania: 8.00 – 14.00 h. 

Názov projektu: Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax             Prijímateľ: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

VÁŽENÍ UČITELIA,  MILÍ ŽIACI A ČITATELIA!

    Realizácia malého projektu s názvom: „Prevenciou, športom, hudbou k úspešnému stredoškolákovi“ prebehla 31.03.2015, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.                                           Na SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1 v Košiciach na 1. poschodí v školskej knižnici sa jedenásť žiakov 2.C triedy z odboru Obchodná akadémia, zapojilo spolu s realizačným tímom a s partnermi projektu do skupinových aktivít s využitím metód neformálneho učenia.                                       V doobedňajších hodinách v divadle Thália sa aj ďalší žiaci SOŠ z odborov: Mechatronika, Technické lýceum, Obchodná akadémia, ako aj žiaci pomaturitného Vyššieho odborného štúdia: Strojárstvo - počítačom riadené konštruovanie a Logistika a manažment v cestnej preprave zúčastnili vďaka partnerom projektu prednášok z oblasti prevencie sociálno - patologických javov, ktorí formou podania zaujali preplnenú divadelnú sálu.                                                                                 Pod vedením realizátora malého projektového zámeru: Ing. Tímea Dulinová - učiteľka odborných predmetov, štyria členovia realizačného tímu: Éva Fülöp–knihovníčka a náboženské vzdelávanie, Ing. Rozália Tobákošová – učiteľka odborných predmetov, Ing. Edita Köbölová - učiteľka odborných predmetov a Gergely Siladi – žiak IV.C triedy z odboru Technické lýceum, naplnili projekt, ktorý poskytol konkrétne informácie a vedomosti z oblasti prevencie, trestnoprávnej zodpovednosti a šikanovania.                                                                                    Partneri projektu boli z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach: kpt. Ing. Anna Hospodárová, PhD., referent špecialista oddelenia komunikácie a prevencie a mjr. Ing. Ladislav Koribský, starší vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície.                                                                                                                   Kultúrnym vystúpením sa predstavili žiaci 2. ročníka tanečného odboru Konzervatória na Timonovej  2, pod vedením pani profesorky Bc. Zuzany Weissovej s choreografiou  s názvom: Zmätok v hlave - Stela Bocáková, Martina Kubincová, Dominika Zeleňáková a Jakub Sim.                                                                            Na divadelnom pódiu vystúpili aj žiaci SOŠ J. Szakkayho – SzakkayJózsef Szakközépiskola: člen hudobnej skupiny Adrenalín - Dániel Kalapos žiak IV.A triedy z odboru Mechatronika predviedol svoje umenie bubnovania. Rapovaním romantickej skladby zaujal žiak II.C triedy Nándor Sitáš z odboru Technické lýceum, ktorého hudobný podklad sa spája s menom Oskara Horvátha žiaka II.C triedy z odboru Obchodná akadémia. Na záver sa predviedol so svojím speváckym talentom Tamás Vincze žiak IV.A triedy z odboru Mechatronika.                                                            Partnerom projektu bola aj Mgr. Zuzana Pápayová, školská psychologička Gymnázia a základnej školy  Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským.      Psychologickým poradenstvom podporila dospievajúcu mládež pri zvyšovaní ich sebauplatnenia. Aktivity ponúkali žiakom ukážky jednotlivých prístupov, ktoré napomáhajú a prispievajú k predchádzaniu negatívnych javov a k zlepšeniu životnej pohody. Využili sa aj rôzne metódy v modifikácii správania mladých. Činnosti boli zamerané na rozvíjanie ich silných stránok a skrytého potenciálu.                                 Účastníci prednášok a tvorivých dielní s prvkami komunikačných techník, pomocou partnerov projektu, našli riešenia na rôzne životné situácie. Mladí budú rešpektovať jeden druhého, budú lepšie spolupracovať, zvýši sa ich sebavedomie a nadobudnú istejšie prezentačné zručnosti, ktoré využijú aj v budúcnosti.                     Autor - realizátor malého projektového zámeru, ako aj členovia realizačného tímu sa zdokonalili v práci s kolektívom, v tímovej práci a upevnili si znalosti projektového myslenia. Pri realizácii projektu využili jednotlivé komunikačné štýly a doviedli „Projektový deň“ k úspešnému záveru.                                                             Je za tým veľa práce - pripraviť, realizovať a na záver hodnotiť malý projektový zámer, ale výsledky z dobre odvedenej práce a spokojnosť z úspechu nás všetkých motivuje k tomu, aby sme v budúcnosti spolupracovali s partnermi projektu a organizovali ďalšie spoločné preventívne podujatia a projekty.