Školská jedáleň

Stravovanie

 POZOR!


Pri platbe je zmena na bankového spojenia:


IBAN SK 4981800000007000213040

Swift SPSRSKBAXXX

 

Jedáleň pri ŠI na Jedlíkovej 11 v Košiciach, zabezpečuje žiakom ubytovaným v ŠI celodennú stravu, ktorá je pripravovaná vo vlastnej jedálni. Výdaj stravy je zabezpečený bezkontaktným identifikačným čipom, ktorý si stravník zakúpi na začiatku školského roka v hodnote 2,00 €.

Identifikačný čip je zakúpený na celý pobyt v ŠI (4 roky). V prípade straty alebo znehodnotenia čipu je potrebné si zakúpiť čip nový.

Žiak môže byť odhlásený zo stravy len v prípade choroby, alebo odchodu zo ŠI. Suma za odhlásenú stravu sa odpočítava v najbližšom platobnom období.

Diétne stravovanie:

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

V školskom stravovacom zariadení, ktoré bude zabezpečovať diétne stravovanie sa budú pripravovať tri druhy diét:

  •     diéta šetriaca,
  •     diéta diabetická,
  •     diéta bezgluténová - bezlepková    

 

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta informujte sa u vedúcej ŠJ (055/6420127).

Finančný limit na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníka a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a študenta sa určuje podľa finančného pásma, ktoré je platné od 1.1.2010.

Cenník podávanej stravy

Žiak v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov hradí stravu vo výške nákladov na nákup potravín.

Raňajky: celková hodnota 0,71 €, žiak hradí 0,71 €           

Obed: celková hodnota 1,19 €, žiak hradí 1,19 €

Večera: celková hodnota 0,90 €, žiak hradí 0,90 €

Celodenné náklady na potraviny, ktoré hradí žiak sú vo výške 2,80 € na deň.

Od 1. 9. 2012 žiak, resp. jeho zákonný zástupca prispieva k režijnýn nákladom (VZN z 16.04.2012, č. 15/2012).Hodnota režijných nákladov za raňajky a večere je 0,20 €/žiak/deň, a za obed  0,20 €/žiak/deň, spolu za celodennú stravu 0,40 €/žiak/deň..

Výdaj stravy v ŠI:

pondelok – štvrtok:   raňajky:  6.00 hod – 8.00 hod           

                                      obed:    11.30 hod – 14.30 hod

                                      večera.  17.30 hod – 19.00 hod

piatok:                         raňajky:  6.00 hod – 7.45 hod

                                     obed:     11.30 hod – 14.00 hod

Odhlasovanie, resp. prihlasovanie žiakov na stravu na t.č.: 055/6420127 – vrátnica – nahlásiť meno a dátum odhlásenia, resp. prihlásenia.

Obedy je možné odhlásiť len do 8.00 h. príslušného dňa.

Raňajky a večere je možné odhlásiť len do 13.00 hod. predchádzajúceho dňa.

Jedálny lístok je zverejnený na Web stránke: www.eskoly.sk

 

Kontaktná osoba –  stravovanie: Alica Cenká  – tel.: 055/6420127, kl. 13, mobil 0907 184 593