Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ

Názov projektu: Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ
Kód projektu v ITMS2014+: 312011AA21
Miesto realizácie projektu: Košický kraj
Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os:  Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémovvzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Doba realizácie projektu:  od augusta 2020 do januára 2023
Výška NFP:196 345,73 EUR
  
  
  
Hlavná aktivita projektu:Realizácia programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
 Začiatok aktivity:08/2020
 Ukončenie aktivity:01/2023 
 Celková dĺžka realizácie aktivity:30 mesiacovPodaktivity:

 1.1 Krúžková činnosť

 1.2 Tematické workshopy

 1.3 Vzdelávanie učiteľov

 1.4 Pedagogické kluby

 1.5 Koordinácia projektu